Ordensregler

Ordensreglene gjelder på skolen og skoleveien. 

Elevene:

 • viser respekt for hverandre og voksne
 • viser omsorg for hverandre på en positiv måte
 • viser ansvar ved å kommer presis og bidra til at det er arbeidsro i timene


Det er ikke lov:

 • å skade, plage eller krenke noen (bl.a. vold, mobbing og rasisme)
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å banne, bruke frekt språk eller negativt kroppsspråk
 • å gjøre hærverk på skolens bygninger eller eiendeler
 • å ødelegge eller ta andres ting
 • å gå utenfor skolens område uten tillatelse
 • å bruke mobiltelefon– den skal være avslått og ligge i sekken
 • å ha med seg gjenstander som kan være farlige eller truende, eller som kan være forstyrrende for undervisningen
 • å ta med godteri og lignende, unntatt når det er avtalt med lærer
 • å røyke eller bruke rusmidler på skolen


Sykling:

 • Elever som har lang skolevei (over 1 km), kan etter å ha bestått sykkelprøve i 5. klasse, sykle til / fra skolen. Dersom grupper skal på sykkeltur, kan alle elever i gruppen sykle til/fra skolen den dagen.
 • Ved sykling til eller fra skolen, eller på sykkelturer i skolens regi, skal elever etter avtale med FAU, benytte sykkelhjelm.


Ved regelbrudd kan skolen sette i verk følgende sanksjoner:

 • Skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • Kan holde igjen eleven for å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • Bortvisning – resten av dagen eller enkelttimer – ved alvorlige brudd på reglementet flere ganger (jfr Oppl.loven §2-10)
 • Anmeldelse av straffbare forhold til politiet uavhengig av elevenes alder
 • Elevens eget erstatningsansvar er regulert i skadeserstatningsloven §1-1.


Sanksjoner i forhold til opplæringsloven §9a:

 • Elev må møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei
 • Elev må sitte igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei
 • Elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne)
 • Fotfølging av elev for å forhindre krenkende atferd av medelev
 • Midlertidig eller permanent klassebytte dersom en elev har mobbet en annen. Rektor avgjør.
 • Midlertidig eller permanent skolebytte av en elev som har mobbet en annen. UDA/v direktøren fatter vedtak

Eleven skal få mulighet til å forklare seg før tiltak settes i verk. Ved sanksjoner nr 6-10, må foresatte varsles skriftlig.

Vedtatt i Driftsstyret

ELEVSYN

 • Alle elever er likeverdige og skal inkluderes med sine sterke og svake sider. Elevene skal møtes med respekt og behandles forskjellig fordi de er ulike. Vårt elevsyn skal komme til uttrykk i måten vi møter elevene på.
 • Dersom en elev utvikler negativ atferd, skal skolen i samarbeid med hjemmet søke å endre atferden i positiv retning. Skolen har tro på at atferd kan endres gjennom å skape gode relasjoner og gi elevene positive mestringsopplevelser.