Hovedseksjon

Trivselsregler

Elevene på Lusetjern skole:

 • viser respekt for hverandre og for de voksne
 • snakker vennlig og respektfullt til hverandre
 • bryr oss om hverandre på en positiv måte
 • rekker opp hånden når de skal si noe og lytter når andre snakker 
 • følger dørterskelregelen
 • kommer presis og bidrar til at det er arbeidsro i timene
 • tar andre med på leken
 • tar vare på skolen og skolen sitt utstyr
 • viser nettvett og følger skolen sine regler for mobilbruk og IKT


Adferd som ikke aksepteres:

 • Krenkende handlinger; ord eller handlinger som rammer en medelev fysisk eller psykisk
 • Banneord skal unngås
 • Vold mot en annen person som f.eks. slag og/ eller spark


Sykling: Foresatte bestemmer om eleven får bruke sykkel til skolen. Sykler skal parkeres i sykkelstativ ved lekeapparatene mellom Lusetjern og Holmlia skoler, eller i hver ende av skolens område. Skolen tar ikke ansvar for syklene i skoletiden. Ved sykling til eller fra skolen, eller på sykkelturer i skolens regi, skal elever benytte sykkelhjelm.


Sparkesykler, rullebrett, rulleskøyter eller andre leker med hjul skal kun bringes med til skolen og benyttes etter avtale med de voksne.


Mobiler og smartklokker som tas med til skolen, tas med på eget ansvar og risiko. Skolen erstatter ikke slikt utstyr. De skal slås av og oppbevares i skolesekken hele skole – og AKS dagen.
Leker kan bringes med til skolen/ AKS etter avtale med de voksne på skolen. Lekene tas med på eget ansvar og risiko. Skolen/ AKS erstatter ikke leker som blir borte/ ødelagt.


Rutiner ved uønsket elevadferd:

Enhver konflikt skal løses på lavest mulig nivå. Om mulig tar lærer konfliktløsningen selv, for å opparbeide legitimitet og autoritet, og best mulig kunne følge opp eleven. Kontroller egne følelser.
Vikarer skal alltid avtale med ledelsen før tiltak settes i verk.

Mål:

 • Bevisstgjøre, men ikke "krympe" eleven
 • Endre elevadferd i positiv retning

 

Tiltak som kan settes i verk:

 • Verbal irettesetting (kort, klar, atferdsbeskrivende)
 • Tenkepause under tilsyn (antall minutter i forhold til alder: 6 – 13 min)
 • Arenaskifte – sitte et annet sted og jobbe en periode under tilsyn
 • Elevsamtaler for videre avtaler og oppfølging
 • Eleven må ringe hjem å fortelle hva som har skjedd
 • Inndra privilegier
 • Andre tiltak som f.eks. fotfølge, klassebytte, bortvisning og anmeldelser må alltid avklares med rektor

 

Hvordan unngå opptrapping av en konflikt?

 • Ha fokus på at situasjonen kan løses
 • Ha som mål å forstå den andres perspektiv.
 • Se rett på eleven (sett deg evt. ned) og snakk sakte og lavt.
 • Bruk ”jeg-budskap” ( jeg hører / tenker / mener / tror…)
 • Lytt til hva eleven sier og gjenta med egne ord det du oppfatter at eleven har sagt.
 • Bekreft at du har oppfattet elevens situasjon. Still åpne spørsmål som oppmuntrer eleven til å se løsninger (unngå spørsmål som gir ja / nei svar). Fortsett samtalen til dere finner en løsning som er akseptabel for begge parter.

 

Ved behov for videre oppfølging benyttes følgende planer:

 • Ordensreglement for Osloskolen
 • Skolens plan for et trygt og godt skolemiljø (§9a)
 • Skolens Sosiale handlingsplan – den gode timen
 • Skolens handlingsplan for trakassering, trusler og vold

ELEVSYN

 • Alle elever er likeverdige og skal inkluderes med sine sterke og svake sider. Elevene skal møtes med respekt og behandles forskjellig fordi de er ulike. Vårt elevsyn skal komme til uttrykk i måten vi møter elevene på.
 • Dersom en elev utvikler negativ atferd, skal skolen i samarbeid med hjemmet søke å endre atferden i positiv retning. Skolen har tro på at atferd kan endres gjennom å skape gode relasjoner og gi elevene positive mestringsopplevelser.