Hovedseksjon

Innskriving og skolestart

Gutt i klasserom

I desember hvert år inviteres barna til innskriving på nærskolen. Skolen sender ut invitasjon med innskrivingsdato til foresatte som har barn som bodde i skolens inntaksområde per 1. november. Hvis dere flytter etter 1. november må dere melde fra til skolene dere flytter fra/til.

Innskrivning ved skolen garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er fullt, vil noen få plass ved nærmeste skole med ledig plass.

Det er barnets nærskole som har ansvar for å finne skoleplass til alle skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen sender ut forhåndsvarsel til foresatte som har barn som muligens må begynne på en naboskole, før det fattes endelig vedtak. Foresatte har rett til å uttale seg om innholdet i forhåndsvarselet.

I april får dere et nærskolevedtak som gir en endelig bekreftelse på hvilken skole eleven tilhører. Vedtaket tar utgangspunkt i folkeregistrert bostedsadresse på vedtakstidspunktet. Du kan klage på nærskolevedtaket.

  • Elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og april vurderes på lik linje med de andre elevene som er folkeregistrert i inntaksområdet på vedtakstidspunktet.
  • Flytting mellom inntaksområder etter at nærskolevedtak er fattet gjør at skolen i inntaksområdet du flytter til må fatte nytt nærskolevedtak.

Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke om å bytte skole. Les om hvordan dere søker om å bytte skole.

Informasjon om å starte på skolen i Oslo kommune.

Skolestartbrosjyre

Få mer informasjon om skolestart i Osloskolens skolestartbrosjyre. Her finner du, i tillegg til skolestartbrosjyren på norsk, brosjyren på arabisk, engelsk, polsk, somalisk, tamilsk, tyrkisk og urdu. 

Alt om innskriving og skolestart, og skolestartbrosjyren på flere språk, finnes på Oslo kommune sine nettsider.