Permisjonsreglement

Målet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn adgangen til å få permisjon til feriereiser i skoletiden.  Skoleåret består av 190 skoledager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke-opplæringsrettet aktivitet.

Oslostandarden er forankret i Opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og Opplæringsloven § 2-11 Permisjon fra den pliktige opplæringa.

Søknad om permisjon for legetime, tannlege o.l. kan fremdeles innvilges av kontaktlærer.

Søknad om permisjon bør foreligge skriftlig minimum 3 tre uker før permisjonene ønskes og før forpliktende avtaler inngås.

Søknad om permisjon fra opplæringen må sendes pr e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no, eller via post til Oslo kommune Utdanningsetaten, Lusetjern skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO. 

Behandlingstid inntil tre uker.

Les mer på Oslo kommunes nettsider.